Browsing: Policy

Policy
0
રેરા તથા આઈબીસીની જોગવાઈઓ વચ્ચે ટકરાવ ઊભા થવાનું જોખમ

   ઈન્સોલવેન્સી એન્ડ બેન્કરપ્સી કોડ (આઈબીસી) હેઠળ ઈન્સોલવેન્સીની પ્રક્રિયામાં ઘર ખરીદનારાઓને નાણાં ધિરાણદારોનો દરજ્જો આપવા આઈબીસી ૨૦૧૬માં ઓર્ડિનેન્સ મારફત સુધારાને…

1 2