0

કોર્ટે પક્ષકારને મિલકતની કાયદેસરતાના હકોનું રક્ષણ આપવું જોઈએ

ઘણાં કિસ્સાઓમાં પક્ષકારોને કાયદાકીય અજ્ઞાાનતાને કારણે પોતાની જમીન/ મિલકતો અંગે જરૂરી કાયદેસરની કાર્યવાહીઓ કરવા બાબતની યા પોતાની જમીનો/ મિલકતો અંગે…