0

સહમાલિક વિભાજન માગ્યા વિના સંયુક્ત મિલકતમાં રહેલ હિસ્સાના અમલ અંગેનો દાવો કરી શકે છે

લેખાંક-૧   પાર્ટિશન એ સંયુક્ત કુટુંબની મિલકતની સાથે સાથે કુટુંબ તરીકેના દરજ્જાને અલગ કરે છે, જ્યારે કૌટુંબિક વહેંચણ દ્વારા સંયુક્ત…