0

કોર્ટે પક્ષકારને મિલકતની કાયદેસરતાના હકોનું રક્ષણ આપવું જોઈએ

ઘણાં કિસ્સાઓમાં પક્ષકારોને કાયદાકીય અજ્ઞાાનતાને કારણે પોતાની જમીન/ મિલકતો અંગે જરૂરી કાયદેસરની કાર્યવાહીઓ કરવા બાબતની યા પોતાની જમીનો/ મિલકતો અંગે…

0

વસિયતકર્તાએ પોતે હક્કદાર હોય તેના કરતાં વધારાની મિલકતોનું ઉત્તરદ્યાન કર્યું હોત તો તેથી વસિયત ગેરમાન્ય બની જતી નથી

   વીલ યાને વસિયતનામું, વીલ કરનારના પોતાની મિલકત વિશેના ઈરાદા કે ઈચ્છા મુજબની જાહેરાત તરીકે ઓળખાવી શકાય. વીલ એ અંગ્રેજી…

0

होम लेने का मन बना रहें है, तो ये खबर सिर्फ आपके लिए है

     सरकार की पहलकदमियों के चलते हाऊसिंग सैक्टर में काफी उछाल आया है, जिसके परिणामस्वरूप अफोर्डेबल हाऊसिंग फाइनांस इंडस्ट्री विकास…